Privatlivspolitik for Referencepersoner til Læger i VikTeam A/S og hermed koncernforbundne danske selskaber

Udleveres til Referencepersonen, når VikTeam anmoder om nedenstående oplysninger

I forbindelse med indhentning af referencer, indsamler og behandler VikTeam A/S, som dataansvarlig en række personoplysninger om referencepersonen.

I denne Privatlivspolitik beskriver vi vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.

Information og formål

Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger

 • Navn, e-mailadresse, titel samt evt. speciale.
 • Samarbejdsperiode med den potentielle lægevikar, arbejdssted og stillingsbetegnelse.

Der kan være situationer, hvor vi håndterer oplysninger, der ikke fremgår af listen ovenfor.

Formål

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til er:

 • At sikre nødvendige og relevante oplysninger i forhold til varetagelsen af den potentielle lægevikars ansættelsesforhold, indtil Lægen er i sit første vikariat gennem VikTeam.
 • Overholdelse af gældende data beskyttelses lovgivning (fx EU’s databeskyttelsesforordning, logningsbekendtgørelsen), herunder:
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder

Automatiske, individuelle beslutninger

Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

Kilde

Vi modtager dine personoplysninger fra dig. Vi behandler de modtagne oplysninger i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af de generelle og almindelige personoplysninger er ansættelseskontrakten jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, samtykke til indhentning af persondata som referenceperson,

Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis processen er baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

Personoplysninger vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Databehandlere
 • Falcks eksterne og interne revision

I tilfælde af videregivelse vil det ske inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne.

Hvis behandlingen er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket, det vil betyde at de pågældende oplysninger ikke længere vil kunne behandles af Falck, medmindre der er et andet lovligt behandlingsgrundlag. Tilbagekaldelse af samtykket vil, dog ikke påvirke den behandling, der har fundet sted forud for tilbagekaldelse af samtykket.

Overførsel af personoplysninger til databehandlere

Vi overfører dine personoplysninger til visse underleverandører, herunder it-leverandører mv., som behandler og opbevarer personoplysningerne på vegne af Falck.

Vores databehandler er p.t.:

Personalehåndtering: Intelliplan, MailChimp

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

Vi overfører dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, da vi bruger eksterne leverandører til at behandle og opbevare de ovenfor anførte personoplysninger.

Det juridiske grundlag for overførslen er EU’s “Standard Contractual Clauses” samt Privacy Shield-rammebestemmelser for overførsler fra dataansvarlige til databehandlere i ikke-sikre lande uden for EU/EØS.

EU-Standardaftalen er tilgængelig på forskellige sprog

Information omkring Privacy Shield er tilgængelig på engelsk

Yderligere oplysninger om databehandlere og overførsler til modtagere udenfor EU/EØS kan fås ved henvendelse til info@vikteam.dk

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil den læge som vi har indhentet referencer på via dig har fået sin så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, dog ikke længere end 2 år eftermodtagelse eller hvis der er andre frister i lovgivningen fx forældelses- eller bogføringsloven.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – blandt andet ret til indsigt i personoplysninger, ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at få begrænset oplysninger, ret til dataportabilitet og ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet.

Sikkerhed og adgang til personale oplysninger

VikTeam har som dataansvarlig pligt til at beskytte de persondata vi behandler om vores medarbejdere. Du er velkommen til at rette henvendelse til os for yderligere informationer om vores databeskyttelsespolitik til info@vikteam.dk

Din personoplysninger findes i Intelliplan. Det er udelukkende medarbejdere, der har et sagligt behov for at tilgå personalemappen, som har adgang hertil. Der henvises i øvrigt til de interne sikkerhedsregler vedrørende behandling af personoplysninger i VikTeam.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på info@vikteam.dk.