fbpx

Privatlivspolitik for Kunder i VikTeam A/S og hermed koncernforbundne danske selskaber

I forbindelse med indgåelse af kontrakt med jer som kunder, indsamler og behandler VikTeam A/S, som dataansvarlig en række personoplysninger.

I denne Privatlivspolitik beskriver vi vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.

Information og formål

Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger

  • Firma navn og firmaadresse, firmamail og firmatelefonnummer, CVR-nummer, EAN-nummer og VAT-nummer
  • Kontaktperson (er) navn, firmaadresse, kontaktpersonens firma e-mailadresse og telefonnummer.
  • Arbejdssted og stillingsbetegnelse i firmaet

Hvis der sker ændringer i dine oplysninger, registrerer vi ændringerne.

Der kan være situationer, hvor vi håndterer oplysninger, der ikke fremgår af listen ovenfor.

Formål

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til er:

  • Vi indsamler oplysninger om firmaets/selskabets navn og adresse, mail, EAN-nummer og VAT-nummer til kontrakthåndtering, fakturering og rapporteringsformål.
  • Vi indsamler underskrevne timesedler med det formål med korrekt lønudbetaling til lægerne og som dokumentation herfor.
  • Vi indhenter oplysninger om kontaktpersonen for at kunne tage kontakt til firmaet/selskabet efter behov ift. aftalemæssige forhold – fakturering, rapportering mv.

Automatiske, individuelle beslutninger

Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

Kilde

Dine personoplysninger modtager vi fra firmaet/selskabet og dig. Vi behandler de modtagne oplysninger i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Vi er forpligtet til at overholde gældende lovgivning, for eksempel EUs databeskyttelseslov, databeskyttelsesloven og anden relevant lovgivning. Overholdelse af de grundlæggende principper for behandling af personoplysninger og juridisk grundlag for behandlingen

Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af de generelle og almindelige personoplysninger er jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og c.

Overførsel af personoplysninger til databehandlere

Vi overfører dine personoplysninger til visse underleverandører, herunder IT-leverandører mv., som behandler og opbevarer personoplysningerne på vegne af Falck.

Vores data behandlere er p.t.:

  • Personalehåndtering: Intelliplan, Lotus Notes, MailChimp.
  • Fakturering og Løn: Navision, Perspektiv.

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

Vi overfører dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, da vi bruger eksterne leverandører til at behandle og opbevare de ovenfor anførte personoplysninger.

Det juridiske grundlag for overførslen er EU’s “Standard Contractual Clauses” samt Privacy Shield-rammebestemmelser for overførsler fra dataansvarlige til databehandlere i ikke-sikre lande uden for EU/EØS.

EU-Standardaftalen er tilgængelig på forskellige sprog

Information omkring Privacy Shield er tilgængelig på engelsk

Yderligere oplysninger om databehandlere og overførsler til modtagere udenfor EU/EØS kan fås ved henvendelse til business-support@falck.dk

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, dog ikke længere end fem år efter kontraktudløbet eller hvis der er andre frister i lovgivningen fx forældelses- eller bogføringsloven.

Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor der kan være behov for at holde informationerne længere.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – blandt andet ret til indsigt i personoplysninger, ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at få begrænset oplysninger, ret til dataportabilitet og ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning. Du har også ret til at klage til Datatilsynet.

Sikkerhed og adgang til personale oplysninger

VikTeam har som dataansvarlig pligt til at beskytte de persondata vi behandler om vores kunder.

Dine personoplysninger findes i Intelliplan, Navision og Lotus Notes. Det er udelukkende medarbejdere, der har et sagligt behov for at tilgå kontaktoplysningerne på dig som kunde/ kontaktperson, som har adgang hertil. Der henvises i øvrigt til de interne sikkerhedsregler vedrørende behandling af personoplysninger i VikTeam.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på info@vikteam.dk